Bilans kompetencji

W ogłoszonym niedawno konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, do warunków obligatoryjnych należy przeprowadzenie bilansu kompetencji oraz monitorowanie losów zawodowych osób, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. Założenie jak najbardziej chwalebne, ale….

brakuje mi kompleksowego podejścia do oceny udzielanego wsparcia. Każdy z beneficjentów przeprowadzi swoje badanie, na swój sposób definiując kompetencje określone w POWER i owszem, można będzie dzięki temu ocenić konkretny projekt. No dobrze, przynajmniej teoretycznie, ponieważ wiadomo, że w interesie realizatorów projektu jest, aby wyniki wskazywały, że założone wskaźniki zostały osiągnięte 😉 Czego się jednak dowiemy w skali całego programu operacyjnego? Skoro w każdym projekcie będą badane z założenia te same kompetencje, jednak zostaną inaczej zoperacjonalizowane, inaczej wyskalowane, ich zagregowanie nie będzie możliwe.

Aż się prosi o jedno wspólne narzędzie, dla wszystkich projektów, które pozwoliłoby nie tylko zbadać poziom kompetencji uczestników na wejście i na wyjście, ale również powiązałoby jego wyniki z późniejszą sytuacją na rynku pracy. Rzeczywiści, pewien problem byłby z kompetencjami ściśle zawodowymi, które są określane dla każdego kierunku odrębnie. Przy dużej dowolności w określaniu efektów kształcenia rzeczywiście trudno byłoby wypracować jedno wspólne narzędzie. Przyjmijmy więc, że dla tej kategorii określono by jedynie wspólne ramy, w które realizatorzy projektu musieliby się wpisać. Po zamknięciu programu operacyjnego w prosty sposób można byłoby sprawdzić, w jaki sposób kompetencje uzyskane dzięki skorzystaniu z określonych form wsparcia przyczyniły się do osiągnięcia lepszej pozycji na rynku pracy. Oczywiście określenie poprawy sytuacji na rynku pracy wymagałoby również analizy doświadczenia posiadanego przez uczestników przed przystąpieniem do projektu. W ten oto sposób, analizując pełną ścieżkę studenta, można by wyłonić najbardziej efektywne programy, oczywiście biorąc pod uwagę również takie zmienne jak ukończona uczelnia oraz kierunek studiów. Tego rodzaju informacje pozwoliłyby na wypracowanie zalecanych w przyszłości form doskonalenia. Niestety żadne wspólne narzędzie nie powstało i wyniki bilansu oraz monitoringu będą tworzyły kolorową mozaikę lepszych i gorszych badań, z których wspólnie nie będzie się dało wiele wywnioskować…

Na marginesie wątku badawczego, nie potrafię zrozumieć, dlaczego wyznaczone w konkursie kompetencje nie zostały sprecyzowane. Skoro zdiagnozowano, że właśnie kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, zawodowe, komunikacyjne, informatyczne i analityczne są kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki, warto byłoby sprecyzować „co autor ma na myśli”. Być może jednak jest w tym jakiś zamysł, który mi umknął 😉

Reklamy